Standardy

Na dzień dzisiejszy jedynym standardem zawodowym obowiązującym wszystkich rzeczoznawców majątkowych jest ogłoszony Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 04 stycznia 2010 r. standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" (Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1). Z dniem ogłoszenia standard ten nie posiada używanego wcześniej oznaczenia KSWS–3 - dokument.
Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 5/03/2012 z marca 2012 r. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, są zalecane rzeczoznawcom majątkowym zrzeszonym w sfederowanych stowarzyszeniach do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska.

Oznacza to, że wchodzące w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) standardy wyceny, noty interpretacyjne oraz tymczasowe noty interpretacyjne nie stanowią podstaw prawnych wykonywania operatu szacunkowego, jednak mogą stanowić podstawy metodyczne jego opracowania, oparte o autorytet organizacji zawodowej. Wymienione wyżej opracowania nie stanowią standardów zawodowych w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), do których przestrzegania zgodnie z art. 175 ust 1 powołanej ustawy zobowiązany jest rzeczoznawca majątkowy.
W skład POWSZECHNYCH KRAJOWYCH ZASADY WYCENY, zalecanych do stosowania, przez rzeczoznawców majątkowych będących członkami sfederowanych w PFSRM stowarzyszeń, stanowiących zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska (nie ujęte w przepisach prawa), wchodzą obecnie:

KRAJOWE STANDARDY WYCENY – PODSTAWOWE (KSWP):
KWSP 0 - Ogólne reguły postępowania,
KWSP 1 - Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa,
KWSP 2 - Wartości inne niż wartość rynkowa,
KWSP 3 - Operat szacunkowy.

KRAJOWE STANDARDY WYCENY – SPECJALISTYCZNE (KSWS):
KSWS 1.1. - Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty,
KSWS 2 - Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [obecnie trwają prace na zmianami w tym standardzie],
KSWS 4 - Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych [standard w procesie uzgadniania].

NOTY INTERPRETACYJNE (NI):
NI 1 - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,
NI 2 - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
NI 4 - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości,
NI 5 - Wycena przedsiębiorstw.

TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE (TNI) – tj. część standardów zawodowych z wydania VIII+ PFSRM pozostających nadal w znacznej mierze aktualnymi:
III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny,
III.4 Zasady ustalania zużycia,
IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę nieruchomości,
IV.4 Wybrane ograniczone prawa rzeczowe i zobowiązaniowe. Zasady wyceny wraz z Komentarzem,
V.3 Wycena nieruchomości zabytkowych wraz z Komentarzem,
V.4 Wycena nieruchomości rolnych wraz z Komentarzem,
V.6 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych wraz z Komentarzem,
V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin wraz z Komentarzem,
V.8 Zasady określania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej wraz z Komentarzem,
VI.1 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością wraz z Komentarzem.

DANE KONTAKTOWE
Wycena Nieruchomości
Marcin Biegański
Tel. 509 491 274
ul. Tuwima 12
87-300 Brodnica
NIP: 874-160-75-15
REGON: 341409392

www.bieganski-wycena.pl
e-mail: biuro@bieganski-wycena.pl

logo wycena nieruchomości